Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne stanowi pomoc materialną o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ww. pomoc może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  1. uczniom klas zerowych,
  2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

3) który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480,00 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 2232,00 zł (rocznie).

 

Wniosek mogą złożyć rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

 

Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto).. Rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Termin składania wniosków o stypendium szkolne:
od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów od 1 do 15 października.

Do wniosków złożonych we wrześniu przedkłada się dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień.

Stypendia szkolne są realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVIII.192.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 3972).

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu określony został następujący sposób ustalania miesięcznej wysokości stypendium szkolnego:

Wielkość dochodu netto na jednego członka rodziny

Kwota stypendium szkolnego

Od 0 do 100 zł

200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
o świadczeniach rodzinnych tj. 124zł x200%=248 zł

Powyżej 100 zł do 150 zł

160% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
o świadczeniach rodzinnych tj.124złx160%=199 zł

Powyżej 150 zł do 270 zł

120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
o świadczeniach rodzinnych tj. 124złx120%=149 zł

Powyżej 270 zł
do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty

80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2
o świadczeniach rodzinnych tj. 124złx80%=100 zł

 

Ustalona kwota stypendium szkolnego w sposób określony w tabeli powyżej podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

 

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu rachunków, faktur bądź innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Rachunki lub faktury, bądź inne dokumenty mogą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia. Data sporządzenia rachunku, faktury lub oświadczenia, (które może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń) musi przypadać na dany okres rozliczeniowy:

1) za pierwszy okres rozliczeniowy, tj. od września do grudnia na podstawie dokumentów wystawionych od lipca do grudnia danego roku szkolnego;

2) za drugi okres rozliczeniowy, tj. od stycznia do czerwca na podstawie dokumentów wystawionych od stycznia do czerwca danego roku szkolnego;

3) realizacja pomocy materialnej będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Refundacja wydatków: - nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w poniższym katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

 

Katalog wydatków podlegających refundacji:

 

1)    zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

2)    zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych;

3)    zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia;

4)    zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w szczególności zeszytów, długopisów, piórników, flamastrów, kredek, bloków, przyborów geometrycznych, plecaków, tornistrów i itp.;

5)    zakup przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. drukarek, papieru, tuszu do drukarek, zakup biurka, krzesła do biurka;

 6)   zakup stroju gimnastycznego (tylko koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub dres po 1 szt.), w tym obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (raz na semestr);

7)    zakup stroju apelowego (dla dziewcząt: biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, dla chłopców: koszula, spodnie lub garnitur) – 1 szt. na rok szkolny;

8) zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu, np. w szkole fryzjerskiej;

9) zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry;

10) zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu;

11) zakup okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty);

12)  zakup komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera;

13) zakup stroju na basen, w tym stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepków (1 szt. na rok szkolny), opłaty za basen po przedstawieniu imiennego dowodu wpłaty na ucznia, wystawionego przez szkołę;

14)  opłaty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum organizowanego przez szkołę;

15)  zakup biletów na przejazd środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły;

16)  zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze wykraczające poza zajęcia realizowane
w ramach programu nauczania;

17)  zajęcia pozaszkolne (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze edukacyjnym);

18)  zakwaterowanie w internacie lub bursie;

19)  zakup posiłków w stołówce szkoły, internacie lub bursie;

20)  czesne w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej;

21) pokrycie kosztu abonamentu internetowego.

 

Stypendium szkolne może być udzielone na jeden lub kilka celów, o których mowa powyżej.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny