Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn.: NIE SAM ALE DZIELNY

rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 1

Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcieoznacza to projekt pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej;

 2. Regulaminieoznacza to niniejszy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

 3. Beneficjencie - oznacza to Gminę Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska;

 4. Realizatorze Projektu/Podmiocie realizującym Projekt - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

 5. Biurze projektuoznacza to siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej mieszczącą się przy ulicy Bydgoskiej 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska;

 6. Komisji Rekrutacyjnejoznacza to zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne kandydatów/ek do udziału w Projekcie i dokonujący ich kwalifikacji na Uczestników Projektu, składający się z Koordynatora Projektu i dwóch pracowników socjalnych;

 7. Kandydacie/tceoznacza to osobę ubiegającą się o udział w Projekcie, która złożyła Dokumenty Rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu;

 8. Dokumentach Rekrutacyjnych oznacza to dokumenty składane przez kandydatów/ki do Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów rekrutacji i kwalifikowalności do Projektu, w tym: Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także oświadczenie Uczestnika Projektu

 9. Uczestniku/czce Projektu - oznacza to osobę fizyczną bezpośrednio korzystającą z udzielonego wsparcia, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”;

 10. Osobie niesamodzielnej - oznacza to osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

 11. Osobach lub rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oznacza to:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.),

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),

f) osoby z niepełnosprawnościąosoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne,

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (2014-2020);

 1. Osobach doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego – oznacza to osoby wykluczone społecznie, z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w pkt 11;

 2. Osobie z niepełnosprawnością sprzężoną - oznacza to osobę, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności;

 3. Obszarach zdegradowanych - oznacza to obszary wyznaczone w Programie Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023 tj. miejscowości: Rafa, Czarże, Dębowiec, Borki, Gzin Dolny, Czemlewo, Otowice, Mała Kępa, Boluminek, Wałdowo Królewskie, Mozgowina, Bolumin;

 4. Osobie samotnie gospodarującejoznacza to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

 5. Kontrakcie trójstronnymoznacza to kontrakt/umowę, która będzie miała charakter planu działania dostosowanego do konkretnych potrzeb i ograniczeń zdrowotnych oraz określała rodzaj udzielanego wsparcia, wymiar godzin, harmonogram i miejsce świadczenia usług. Zakres wsparcia będzie mógł podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji.

 

§ 2

Informacje o Projekcie

1. Projekt pn.: NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.656.2018 o dofinansowanie Projektu nr RPKP.09.01.02-04-0007/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Beneficjentem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

3. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, w tym wsparciem zostanie objętych 6 osób (zakładany parytet: 3 kobiety i 3 mężczyzn).

4. Wsparcie będzie w pierwszej kolejności kierowane do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Dzięki wsparciu w ramach projektu pomoc uzyskają osoby niesamodzielne, które m. in. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innej osoby, a opieka opiekuna faktycznego jest niewystarczająca lub jej brak. Uczestnikom Projektu zostaną zapewnione usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym m. in.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: przygotowanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, utrzymanie mieszkania w należytym porządku i czystości, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnację zaleconą przez lekarza, uzupełniającą w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

6. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez opiekunkę zatrudnioną w ramach Projektu.

7. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 r. do 30.06.2020 r.

8. Wsparcie świadczone w projekcie jest nieodpłatne dla Uczestników/czek Projektu.


 

§ 3

Cel projektu

 

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz liczby osób niesamodzielnych (6 os.) objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, w okresie 01.11.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

 

 

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Każde kryterium rekrutacji kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez kandydatów/tki zainteresowanych udziałem w projekcie, jednocześnie potwierdzonych stosownym dokumentem, o którym mowa w ust. 2. Wyjątek stanowi wiek kandydata/ki podany w formularzu zgłoszeniowym, którego nie trzeba potwierdzać dodatkowym dokumentem. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Kandydaci/tki do uczestnictwa w projekcie są zobowiązani do załączenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji w formie: zaświadczeń wydanych przez instytucje/ osoby upoważnione, opinii lekarskich, orzeczeń o niepełnosprawności, dokumentów potwierdzających stan zdrowia oraz źródło i wysokość dochodu, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oświadczeń.

3. Każdy kandydat/ka składający/a formularz zgłoszeniowy w celu potwierdzenia spełnienia danego kryterium rekrutacji poprzez złożenie oświadczenia jest zobowiązany/a zawrzeć w nim informację o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Wzór oświadczenia, który należy wykorzystać do potwierdzenia spełnienia danego kryterium (o ile stanowi dopuszczalną formę potwierdzenia spełnienia przez kandydata/kę danego kryterium rekrutacji w Regulaminie) stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. W ramach Dokumentacji Rekrutacyjnej należy również złożyć Oświadczenie Uczestnika Projektu, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

5. Zgłoszenia kandydatów/ek na Formularzach zgłoszeniowych innych aniżeli wzór podany w Regulaminie oraz Formularzach zgłoszeniowych tożsamych z wzorem podanym w Regulaminie, ale do których nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium rekrutacji, po uprzednim wskazaniu spełnienia tegoż kryterium w Formularzu zgłoszeniowym - nie będą rozpatrywane.

6. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niesamodzielne, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

a) kryteria obligatoryjne (dostępowe 0-1), które muszą być spełnione:

- status osoby niesamodzielnej (weryfikowany na podstawie oświadczenia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest), opinii lekarskiej lub zaświadczenia potwierdzającego status osoby niesamodzielnej),

- zamieszkanie na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w rozumieniu Kodeksu Cywilnego2 (weryfikowane na podstawie oświadczenia),

- zagrożenie wykluczeniem społecznym lub doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia),

 

b) kryteria dodatkowe (preferencyjne – punktowe):

- doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w Regulaminie (+2 pkt)

- (weryfikowane na podstawie oświadczenia, zaświadczenia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

- posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+2 pkt) - (weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

- posiadanie niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń psychicznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (+2 pkt) - (weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska),

- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) indywidualnie lub jako rodzina, z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia wsparciem osób korzystających z ww. Programu, projekt nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie (+1 pkt ) - (weryfikowane na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia),

- zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w Programie Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023 tj. miejscowości: Rafa, Czarże, Dębowiec, Borki, Gzin Dolny, Czemlewo, Otowice, Mała Kępa, Boluminek, Władowo Królewskie, Mozgowina, Bolumin (+4 pkt) – (weryfikowane na podstawie oświadczenia),

- posiadanie statusu osoby niesamodzielnej, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3 (+25 pkt) – (weryfikowane na podstawie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających osiągany dochód4),

- prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego (osoba samotnie gospodarująca) (+1 pkt) – (weryfikowane na podstawie oświadczenia),

- prowadzenie gospodarstwa domowego z inną osobą niesamodzielną (+1 pkt) – (weryfikowane na podstawie oświadczenia),

- osiągnięcie wieku 60 lat i więcej (+2 pkt) – (weryfikowane na podstawie oświadczenia lub formularza zgłoszeniowego).

 

7. Projekt zakłada, że wsparcie będzie kierowane w pierwszej kolejności do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku nie zrekrutowania uczestników spełniających kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej możliwe będzie skorzystanie z usług opiekuńczych także przez inne osoby, które spełnią wymogi określone w Regulaminie.

 

 

8. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę punktów.

 

9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowało kryterium dochodowe.

 

10. Jeżeli kryterium dochodowe będzie takie same, to do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskują mniejszy dochód.

 

11. Przyjęcie formularzy zgłoszeniowych oraz wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację kandydatów/ek nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

12. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 6 osób niesamodzielnych (zakładany parytet: 3 kobiety i 3 mężczyzn).

 

§ 5

Zasady i etapy rekrutacji

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji.

3. Biuro Projektowe mieszczące się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej jest usytuowane na parterze i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym.

4. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje dotyczące projektu będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl

5. Rekrutacja będzie prowadzona również przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka w szczególności w terenie. Pracownicy socjalni po otrzymaniu informacji o braku możliwości dotarcia do Biura Projektu dostarczą formularze zgłoszeniowe do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej udziałem w projekcie i będą służyć informacjami i pomocą na temat przygotowania i wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej przez kandydatów/ki.

6. Zgłoszenie do udziału w projekcie należy składać na właściwym druku formularza zgłoszeniowego wypełnionym w sposób czytelny, opatrzonym datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ki (wraz z załącznikami tj. dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacji). W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez kandydata/kę, jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala i osoba ta nie posiada opiekuna prawnego, dopuszcza się podpisanie formularza oraz załączonych dokumentów przez opiekuna faktycznego osoby zainteresowanej udziałem w projekcie.

7. Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędną dokumentacją muszą zostać dostarczone do Biura Projektu do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 15.30: osobiście przez kandydatów/ki, osoby reprezentujące kandydata/kę (opiekunów prawnych, a w przypadku ich braku opiekunów faktycznych), przez pracowników socjalnych lub pocztą (liczy się data wpływu do Biura Projektu).

8. Za treść przedstawionych dokumentów wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby, które złożyły na nich podpisy.

9. Komisję Rekrutacyjną powołuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej Zarządzeniem.

10. Rekrutacja będzie złożona z IV etapów, w tym:

- Etap Iakcja informacyjna i promocyjna projektu, dostarczanie do Biura Projektu formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganą dokumentacją w terminie: od 7 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

 

- Etap IIweryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych formularzy zgłoszeniowych tj. dokonanie oceny czy osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełnia bądź nie spełnia wymogów formalnych (kryteriów obligatoryjnych/dostępowych 0-1) zawartych w Regulaminie. Kandydaci, którzy spełnią warunki formalne przejdą do kolejnego – III Etapu Rekrutacji.

 

- Etap IIIdokonanie przez Komisję Rekrutacyjną oceny merytorycznej zgłoszeń, które spełniły wymogi formalne. W skład oceny merytorycznej wchodzą kryteria dodatkowe/preferencyjne - punktowe, o których mowa w § 4 ust. 6 lit b Regulaminu. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny merytorycznej w oparciu o strukturę grupy docelowej oraz uzyskane przez kandydatów/ki preferencje do objęcia wsparciem i kryteria/wagi punktowe sporządzi Listę Uczestników Projektu zakwalifikowanych do wywiadu środowiskowego. Zgłoszenia niezakwalifikowane, ale spełniające kryteria formalne znajdą się na Liście rezerwowej (kolejność według uzyskanej punktacji (im większa liczba uzyskanych punktów przez kandydata/kę, tym wyższa pozycja na liście, w przypadku tej samej liczby punktów zdecyduje termin (data, godzina) złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych).

 

- Etap IVpo otrzymaniu listy osób zakwalifikowanych do wywiadu środowiskowego oraz formularzy zgłoszeniowych pracownicy socjalni udadzą się w środowisko celem zweryfikowania sytuacji uczestnika i przeprowadzą wywiad środowiskowy, dokonując indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej oraz ewentualnych opiekunów faktycznych tej osoby. Na podstawie wywiadu środowiskowego pracownik socjalny określi zakres, rodzaj, wymiar dzienny i czas trwania usług opiekuńczych w porozumieniu z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Uczestnikiem Projektu. W przypadku spełnienia przesłanek do otrzymania usług opiekuńczych przygotowana zostanie przez pracownika socjalnego decyzja administracyjna przyznająca ww. usługi. Po wydaniu decyzji administracyjnych zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu, którym przyznano usługi (Lista Uczestników Projektu).

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia I-IV etapów rekrutacji w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w pierwszej turze rekrutacji. W tej sytuacji przewiduje się przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do dnia 31.01.2019 r.. Informacja na ten temat będzie dostępna na stronie internetowej www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl oraz w Biurze Projektu.

12. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w I turze rekrutacji zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Dodatkowy nabór we wskazanym powyżej przypadku odbędzie się w lutym 2019 r. na podstawie kryteriów rekrutacji stosowanych przy pierwszym naborze.

13. Zgłoszenia osób niezakwalifikowanych, spełniających wymogi formalne zostaną umieszczone na Liście rezerwowej.

14. Osobom z Listy rezerwowej zostanie zaproponowany udział w projekcie w przypadku rezygnacji, śmierci lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane (zgodnie z kolejnością na Liście rezerwowej).

15. W przypadku śmierci lub rezygnacji któregoś z Uczestników/czek Projektu w trakcie trwania Projektu, w sytuacji braku Listy rezerwowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

 

 

§ 6

Prawa Uczestnika/czki Projektu

 

Każdy Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:

1) bezpłatnego udziału w Projekcie, do którego się zakwalifikował/a;

2) korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, których zakres, rodzaj, wymiar dzienny i czas trwania będzie określony w decyzji administracyjnej oraz kontrakcie trójstronnym;

3) otrzymania wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej w formie pomocy finansowej (zasiłki celowe i specjalne celowe), które zostały zaplanowane w ramach Projektu;

4) pełnej informacji na temat oferty wsparcia w ramach Projektu.

 

§ 7

Obowiązki Uczestnika/czki Projektu

 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia dokumentów będących podstawą do stworzenia bazy uczestników w aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014. Dopuszcza się wypełnienie ww. dokumentów przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli jej stan zdrowia na to nie pozwala, a nie ma opiekuna prawnego.

2. Uczestnik/czka Projektu zakwalifikowany/-a do udziału w projekcie zobowiązany/-a jest do podpisania kontraktu trójstronnego, który będzie zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), opiekunką oraz przedstawicielem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu trójstronnego przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli jej stan zdrowia na to nie pozwala, a nie ma opiekuna prawnego.

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązują się do:

- korzystania z zaproponowanych form wsparcia;

- niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na udział w projekcie,

- współpracy przy przygotowaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną opartego na indywidualnej sytuacji każdego z Uczestników/czek Projektu,

- uczestnictwa w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu, a także przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.

- bieżącego informowania o zmianach danych osobowych i zmianach sytuacji socjalno-bytowej,

§ 8

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika/czki w Projekcie.

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.

3. Uczestnik/czka Projektu zostaje wykluczony/a z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z Listy Uczestników Projektu) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do stosowania się do zawartych w nim zapisów.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także z przepisów wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, na skutek zmian w przepisach bądź innych uzasadnionych okolicznościach.

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania Umowy o dofinansowanie.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Uczestnikom/czkom Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta i Realizatora Projektu.

6. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki:

 

1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy;

2) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia do stosowania w przypadku potwierdzenia spełnienia danego kryterium rekrutacji, jeżeli Regulamin dopuszcza taką formę;

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika Projektu.

 

 

1) W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) Zgodnie z art. 25. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3) Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.051,50 zł, zaś dla osoby w rodzinie wynosi 792,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

4) Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób” .

 

Regulamin w wersji pdf - kliknij aby pobrać

Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf - kliknij aby pobrać

Wzór oświadczenia w wersji pdf - kliknij aby pobrać

Oświadczenie uczestnika projektu w wersji pdf - kliknij aby pobrać


 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny