Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rozstrzygnięcie zapytania - kliknij, aby zobaczyć

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa z oprogramowaniem i torbą
(skierowane wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - PES) 

Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2019 r.

 

 

GO.271.1.1.2019
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i torbą w ramach projektu pn.: "NIE SAM ALE DZIELNY – rozj usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług
opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.


Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 EURO.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21 , 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
NIP
554-265-77-62, REGON 092350642,

reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w osobie Barbary Kapanowskiej - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tel./fax (52) 3816769, strona www: www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl,
adres e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem (biurowym i antywirusowym) i torbą.

Laptop 1 szt. o następujących parametrach:
 

 • Pamięć RAM: 8 GB

 • Dysk SSD: conajmniej 256 GB

 • Procesor co najmniej czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 3,0 GHz

 • Karta sieciowa 10/100/1000, moduł WiFi

 • System operacyjny: Windows 10

 • Pakiet Office 2016

 • System antywirusowy (licencja na 2 lata)

   

  Dodatkowo:

 • Torba do laptopa

 • Modem bezprzewodowy LTE na kartę SIM

 • Gwarancja 24 miesięcy

 • Mysz optyczna USB.

   

Koszty dostawy przedmiotu Zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

Komputer typu laptop będzie wykorzystywany w pracy opiekun(ki) osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania. Poniesienie tych kosztów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

3. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:


Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów: Najniższa cena – 100%.

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 25.03.2019 r. – 28.03.2019 r.

Miejsce dostawy Zamówienia: GOPS Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.
W przypadku odmowy wykonania
Zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość realizacji Zamówienia przez Zamawiającego u Oferenta, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota oferty przewyższa wartość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.

 


1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, t.j.);

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) CIS i KIS;

b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);

4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, t.j.);

c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
2. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 2) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3. Zamawiający wymaga aby oferent – PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi Zamówienia (stanowiący załącznik nr 2).

 

Zatem Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego, zgodnie z zał. nr 1 kliknij, aby pobrać

- oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, zgodnie z zał. nr 2 kliknij, aby pobrać

- aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy np. Statut potwierdzony za zgodność z oryginalem na kazdej stronie, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem składania ofert.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze podmiotu lub działających na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych osób w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Nie dopuszcza sie składania ofert częściowych.

 

6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy zapytania ofertowego nr GO.271.1.1.2019 - do dnia 21.03.2019 r. (czwartek) do godz. 15.30 - na adres lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (pok. nr 4).
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy Ośrodka.

 

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. W tych przypadkach Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia przesłania oferty telefonicznie na nr tel. (52) 3816769.
Nr fax: (52) 3816769
Adres email: gops@dabrowachelminska.lo.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej.

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

Oferta wraz z załącznikami nie może być złożona w innym języku niż język polski.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym,
nie zawierającą wymaganych dokumentów lub o
świadczeń, gdy dokumenty będą nieczytelne
lub w ofercie pojaw
się inne błędy Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferty złożone po terminie zostananą niezwłocznie odesłane bez otwierania Wykonawcy.

 

7. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul.
Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
b) faxem (52) 3816769
c) e-mailem: gops@dabrowachelminska.lo.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
-
Barbara Kapanowska - kierownik GOPS, tel. (52) 3816769.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY;

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny