Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne i dodatki

ŚWIADCZENIA RODZINNE I DODATKI


ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustawy


Kryterium dochodowe:
Zasiłek rodzinny wraz dodatkami do zasiłku rodzinnego, przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł oraz 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także w przypadku przekroczenia ww. kryterium w oparciu o tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższą zasadą, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 •     18 roku życia, lub
 •     nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 •     24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 •     95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 •     124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 •     135,00 zł dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 •     urodzenia dziecka,
 •     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 •     samotnego wychowywania dziecka,
 •     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 •     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 •     rozpoczęcia roku szkolnego,
 •     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


ZESTAWIENIE DODATKÓW

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (art. 9 cytowanej ustawy):

 •     Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi taktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 •     Dodatek ten wypłaca się uprawnionym osobom do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
 •     Dodatek jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w wysokości 1000,00 zł.
 •     W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 cytowanej ustawy):

 •     Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
 •     Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
 •     Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a cytowanej ustawy).

 •     Dodatek przysługuje:
 • osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 •  drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 •  ojciec dziecka jest nieznany,
 •  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 •     Świadczenie przysługuje w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
 •     W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a cytowanej ustawy).

 •     Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 •     Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 cytowanej ustawy).

 •     Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.
 •     Dodatek przysługuje:
 • na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
 •  na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.
 •     Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14 cytowanej ustawy).

 •     Dodatek przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego jak również rocznego przygotowania przedszkolnego.
 •     Dodatek jest wypłacany w wysokości 100.00 zł na dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 cytowanej ustawy) jest wypłacany w miesiącach nauki (od września do czerwca).

 •     Dodatek przysługuje w kwocie 113,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przeznaczony jest dla:
 • uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole ponadpodstawowej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
 • a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 •     Dodatek przysługuje w kwocie 69,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przeznaczony jest dla uczniów szkól ponadpodstawowych, a także szkól artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki.


W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1.     świadczenia rodzicielskiego lub
 2.     świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3.     specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4.     dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
 5.     zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny