Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIS PROJEKTU „CYBERNASTOLATEK”
realizowanego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
w okresie od 1.10.2019 r. do 31.07.2020 r.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020 – EFS

Cel projektu: Osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji kluczowych, wsparcie procesu nauczania w szkołach podstawowych oraz doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej , Czarżu oraz w Ostromecku.
Kwota dofinansowania: 239 516,00 zł w tym – 214 305,40 zł środki unijne, - 25 210,60 zł krajowe środki publiczne.
Wkład własny Gminy: 12 608,00 – koszt udostępnienia sal lekcyjnych.
Główne produkty i rezultaty to: liczba uczniów objętych wsparciem oraz liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 134, liczba szkół objętych wsparciem oraz liczba szkół wykorzystujących narzędzia TIK- 3 szkoły podstawowe.
Grupa docelowa to 134 uczniów objętych różnego rodzaju wsparciem dydaktycznym oraz 12 nauczycieli którzy zdobędą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zadania główne to: rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.
Personel dydaktyczny w większości będzie zatrudniany w ramach etatu nauczycielskiego w oparciu o godziny ponadwymiarowe, zakupy sprzętów elektronicznych zostaną poprzedzone stosownymi procedurami rozeznania rynku bądź zasadą konkurencyjności.
Zadania merytoryczne:
1. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie TIK.

  1. Doposażenie 3 Szkół Podstawowych w nowoczesne zestawy komputerów przenośnych wraz z urządzeniem umożliwiającym ładowanie i mobilne zarządzanie sprzętem komputerowym oraz zakup 3 szt. drukarek 3D. Wnioskodawca deklaruje, że wyposażenie w nowoczesny sprzęt TIK będzie dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności oraz że zakupione wyposażenie będzie dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego oraz zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Każda ze szkół otrzyma 1 zestaw przenośnych komputerów (12 laptopów dla uczniów i 1 laptop dla nauczyciela) oraz po 1 drukarce 3d wraz z materiałami eksploatacyjnymi w postaci różnego koloru filamenty.
  2. Prowadzenie zajęć z Informatyki: SP Czarże 1 grupa, SP Dąbrowa Chełmińska 2 grupy, SP Ostromecko 2 grupy. Każda grupa będzie liczyła minimum 12 osób, a zajęcia prowadzone będą w układzie 2x45 minut tygodniowo przez minimum 20 tygodni, co daje nam liczbę godzin zaplanowanych na grupę 40h/grupę. Rozkład tygodni 3 tygodnie w grudniu 2019 r. i 17 tygodni w okresie do połowy czerwca 2020 r. Wszystkie zajęcia w projekcie będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub poza szkołą. Zajęcia nie będą dedykowane określonym grupom np. tylko uczniom zdolnym lub tylko uczniom wymagających zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dlatego liczba uczniów w grupie 12 osób.

2. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych.

  1. Prowadzenie zajęć z matematyki: SP Czarże 1 grupa, SP Dąbrowa Chełmińska 1 grupa, SP Ostromecko 1 grupa, każda grupa będzie liczyła od 10 do 12 osób,
  2. Prowadzenie zajęć z przyrody: SP Czarże 1 grupa, SP Dąbrowa Chełmińska 1 grupa, SP Ostromecko 1 grupa, każda grupa będzie liczyła od 10 do 12 osób, a zajęcia prowadzone będą w układzie 2x45 minut tygodniowo przez minimum 20 tygodni co daje nam liczbę godzin zaplanowanych na grupę 40h/grupę. Rozkład tygodni 3 tygodnie w grudniu 2019 r. i 17 tygodni w okresie do połowy czerwca 2020 r.
  3. Wyjazdy na warsztaty tematyczne matematyczno-przyrodnicze: planuje się zorganizować 8 takich wyjazdów dla ogółem 24 grup uczniów po 10-12 osób na zajęcia warsztatowe do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do Torunia , w celu uzupełnienia i wzbogacenia zajęć matematyczno-przyrodniczych. Wszystkie zajęcia w projekcie będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub poza szkołą.

3. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności posługiwania się językami obcymi

  1. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego: SP Czarże 1 grupa, SP Dąbrowa Chełmińska 1 grupa, każda grupa będzie liczyła od 8 do 12 osób, a zajęcia prowadzone będą w układzie 2x45 minut tygodniowo przez minimum 20 tygodni co daje nam liczbę godzin zaplanowanych na grupę 40h/grupę. Rozkład tygodni 3 tygodnie w grudniu 2019 r. i 17 tygodni w okresie do połowy czerwca 2020 r. Wszystkie zajęcia w projekcie będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub poza szkołą. Zajęcia nie będą dedykowane określonym grupom np. tylko uczniom zdolnym lub tylko uczniom wymagających zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dlatego liczba uczniów w grupie 8-12 osób.

4. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • Planuje się przeprowadzić kompleksowo szkolenie dla 12 nauczycieli w celu podniesienia kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparciem planuje się objąć 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czarżu, 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ostromecku.
    W ramach zadania zostanie wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie nauczycieli w celu uzyskania kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia przez akredytowaną instytucję szkoleniową, specjalizującą się w edukacji nauczycieli. Warsztaty odbędą się w dwóch grupach szkoleniowych, będą trwały 3 dni po minimum 8 godzin dziennie. Na zakończenie szkolenie zostanie przeprowadzony test potwierdzający uzyskanie kompetencji. Po zdaniu testu zostanie wydany certyfikat potwierdzający kompetencje.

Dostępność projektu Wszystkie działania podejmowane w trakcie realizacji projektu będą zgodne ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Projekt wpłynie pozytywnie na zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:
- wszelkie obowiązujące druki, formularze projektu zostaną zamieszczone i udostępnione na stronie BIP w standardzie WCAG 2.0;
- materiały informacyjne zostaną przygotowane w sposób łatwy do przeczytania i zrozumienia;
- zapewnienie kontaktu z biurem projektu poprzez 3 kanały komunikacji tj. możliwość wysłania formularza zgłoszeniowego przez Internet, kontakt e-mail, kontakt osobisty, kontakt telefoniczny;
- formularz zgłoszeniowy zostanie poszerzony o pozycję do zgłaszania specjalnych potrzeb uczestników projektu.
 


PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI 2020 r.
DEKLRACJA UCZESTNICTWA - UCZEŃ 2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
DEKLARACJA UCZESTNICTWA - UCZEŃ
DEKLARACJA UCZESTNICTWA - NAUCZYCIEL
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny